Autorzy, nr 1 (3) 2021

Bogusława Bodzioch-Bryła

doktor habilitowana nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, adiunkt w Akademii Ignatianum w Krakowie. Autorka monografii: Sploty: przepływy, architek(s)tury, hybrydy. Polska e-poezja w dobie procesualności i konwergencji; Ku ciału post-ludzkiemu… Poezja polska po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rzeczywistości; Kapłan Biblioteki. O poetyckiej i eseistycznej twórczości Adama Zagajewskiego; Z nowymi mediami w kulturze i o kulturze. Scenariusze zajęć edukacji medialnej dla nauczycieli. Współautorka książek: Przepływy, protezy, przedłużeniaPrzemiany kultury polskiej pod wpływem nowych mediów po 1989 roku; Literatura i nowe media. Homo irretitus w kulturze literackiej XX/XXI wieku; Nowy leksykon szkolny oraz wielu monografii zbiorowych. Publikowała w „Tekstach Drugich”, „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”, „Studiach Medioznawczych”, „Kultura-Media-Teologia”, „Perspektywach Kultury”, „Horyzontach Wychowania”, „Studia de Cultura”, „Episteme”, „Śląsku”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.

Andrea F. De Carlo

profesor kontraktowy języka i literatury polskiej na Uniwersytecie w Neapolu „L’Orientale” (Neapol) oraz na Uniwersytecie im. Aldo Moro w Bari. W swojej pracy naukowej koncentruje się głównie na trzech obszarach badawczych: włosko-polskich związkach literackich, tłumaczeniach poetyckich oraz krytyce tekstów. Wyniki swoich badań publikuje w czasopismach i periodykach włoskich i zagranicznych. Jest autorem monografii Dantes maxime mirandus in minimis. Kraszewski e Dante (Neapol 2019). Jednym z najnowszych jego opracowań jest projekt badawczy – analiza przekładu Boskiej komedii Dantego w wykonaniu Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Zuzanna Hanuszewicz

studentka studiów magisterskich na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Warszawskim. Pasjonuje się romantyzmem polskim i twórczością Anny Mostowskiej oraz Moderaty Fonte.

Krystyna Jaworska

profesor zwyczajny języka i literatury polskiej na Uniwersytecie w Turynie. Jej praca badawcza dotyczy głównie dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej literatury emigracyjnej oraz współczesnej poezji. Przetłumaczyła i opracowała wybór wierszy Adama Zagajewskiego, a ostatnio zajęła się wojenną twórczością pisarek, w tym Kazimiery Iłłakowiczówny i Beaty Obertyńskiej. Wiele jej badań dotyczy literatury oraz działalności wydawniczej 2. Korpusu Polskiego (1943 1946). W 2019 roku wydała monografię Dalla deportazione all’esilio. Percorsi nella letteratura polacca della seconda guerra mondiale. W jej opracowaniu ukazał się tom pism Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (liczący ponad 1600 stron) w prestiżowej serii wydawniczej Meridiani Mondadori.

Mariusz Jochemczyk

polonista, literaturoznawca, eseista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Zastępca redaktora naczelnego rocznika naukowego „Fabrica Litterarum Polono-Italica”. Członek Komisji Historycznoliterackiej PAN w Katowicach.

Magda Morello

absolwentka historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, obecnie doktorantka Szkoły Doktorskiej KUL w dyscyplinie „nauki o sztuce”. W połowie Polka, w połowie Włoszka – swoje zainteresowania naukowe często kieruje w stronę tych właśnie dwóch miejsc: Polski oraz Włoch. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na sztuce nowożytne (głównie na wieku XVIII), ze szczególnym naciskiem na kulturę arystokratyczną.

Giuseppe Moscati

doktorat z filozofii obronił na Uniwersytecie w Perugii (Università degli Studi di Perugia), edukator w zakresie postaw pacyfistycznych, rozbrojenia i współpracy międzynarodowej; prezes Fondazione Centro studi A. Capitini (Fundacja Ośrodka badań A. Capitiniego). Kierownik Biblioteca dell’Accademia Neoumanistica della Fondazione Cucinelli di Solomeo (Biblioteka Akademii Neohumanistycznej Fundacji Cuccinelli w Solomeo). Publikuje na łamach różnych czasopism związanych z kulturą, ostatnio „Rocca”. Pośród jego najnowszych publikacji można wymienić: Maestri del nostro tempo [Mistrzowie naszych czasów] (współautorstwo: S. Cazzato, 2007), Dalla filosofia della morte alla filosofia della vita. La prospettiva etica dell’io-tu in Ludwig Feuerbach [Od filozofii śmierci, do filozofii życia. Perspektywa etyczna ja-ty w myśli Ludwiga Feuerbacha] (2009), Sandro Penna e Vittorio Bodini. Tracce di una compresenza poetica [Sandro Penna i Vittorio Bodini. Ślady oddziaływań poetyckich] (2010), R come responsabilità [O jak odpowiedzialność] (2012) e La lumaca Maggiolina. Fiaba per i piccoli, ma anche un po’ per i cosiddetti grandi [Ślimak Maggiolina. Baśnie dla małych, ale trochę także dla tych, tak zwanych, dużych] (2018).

Karolina Najgeburska

magister filologii polskiej, doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Publikowała w tomach pokonferencyjnych oraz czasopismach naukowych (m.in. „Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne”, „Anthropos?”, „Świat Tekstów”, „Media i Społeczeństwo”). Zajmuje się współczesną literaturą polską w świetle studiów nad przestrzenią, pamięcią i tożsamością z uwzględnieniem perspektywy antropologicznej i komparatystycznej.

Aleksander Nawarecki

profesor, pracownik Uniwersytetu Śląskiego; historyk i teoretyk literatury, edytor i komentator poezji ks. Baki (Czarny karnawał, 1991), autor książek o przedmiotach, roślinach i zwierzętach w literaturze (Rzeczy i marzenia, 1993; Pokrzywa, 1996, Parafernalia, 2014), o twórczości romantyków (Mały Mickiewicz, 2003; Dialog troisty. Colloquia o Juliuszu Słowackim, 2019 – wspólnie z Andrzejem Kotlińskim), a także esejów o Śląsku (Lajerman, 2011). Współautor podręcznika szkolnego Przeszłość to dziś (2003 2020), współredaktor serii Miniatura i mikrologia literacka (2000–2003) oraz Ilustrowanego słownika terminów literackich (2018).

Francesco S. Perillo

wykładowca języka i literatury rosyjskiej na Uniwersytecie w Bari (w latach 1966– 2013). Badał serbską epopeję ludową oraz chorwacki teatr renesansu. A także: twórczość Andrija Kačića Miošića, serbską poezję XX wieku, relacje kulturowe między Włochami a południowymi Słowianami, migracje Słowian bałkańskich w regionie Apulii. Napisał ponadto gramatykę języka rosyjskiego oraz (we współpracy z innymi autorami) podręcznik do nauki języka rosyjskiego.

Daniel Słapek

doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; absolwent filologii włoskiej na Uniwersytecie Śląskim i lingwistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim; przez siedem lat pracował w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego gdzie współtworzył studia I stopnia na kierunku: italianistyka; autor monografii Rozważania metajęzykoznawcze (Łódź 2017), Lessicografia computazionale e traduzione automatica. Costruire un dizionario-macchina [Leksykografia komputacyjna a przekład automatyczny: słownik w przetwarzaniu języka naturalnego] (Florencja 2016), współautor monografii Narzędzia analizy przekładu (Toruń 2015); od roku 2015 redaktor tematyczny czasopisma „Italica Wratislaviensia”; w jego dorobku znajdują się artykuły poświęcone językoznawstwu ogólnemu i stosowanemu, językoznawstwu włoskiemu oraz analizie przekładu.

Tadeusz Sławek

polonista i anglista związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach (od 1971 roku), rektor tego Uniwersytetu w latach 1996–2002. Wraz z kontrabasistą Bogdanem Mizerskim autor i wykonawca esejów na głos i kontrabas. Zajmuje się historią literatury angielskiej i amerykańskiej, literaturą porównawczą, zagadnieniami życia publicznego. Ważniejsze publikacje: Maszyna do pisania. O teorii literatury Jacques’a Derridy (wspólnie z Tadeuszem Rachwałem; Warszawa 1992), Literary voice: the calling of Jonah (wspólnie z Donaldem Weslingiem; Albany, N.Y. 1995), U-bywać. Człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Williama Blake’a (Katowice 2001), Revelations of Gloucester: Charles Olson, Fitz Hugh Lane and writing of the place (Frankfurt a.M. [et al.] 2003), Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata (Katowice 2009), NIC-owanie świata. Zdania z Szekspira (Katowice 2012), U-chodzić (Katowice 2015), Nie bez reszty. O potrzebie niekompletności (Mikołów 2018).

Marzena Woźniak-Łabieniec

dr hab, prof. Uniwersytetu Łódzkiego w Zakładzie Literatury Polskiej XX i XXI wieku Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się liryką XX wieku i poezją najnowszą, cenzurą PRL oraz badaniami genetycznymi nad literaturą. Autorka m.in. książek: Obecny nieobecny. Krajowa recepcja Czesława Miłosza w krytyce literackiej lat pięćdziesiątych w świetle dokumentów cenzury (Łódź 2012), Klasyk i metafizyka. O twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza (Kraków 2002). Redaktor m.in. tomu Przed-tekstowy świat. Z literackich archiwów XIX i XX wieku (Łódź 2020). Przewodniczy Komisji Badań Genetycznych i Dokumentacyjnych nad Literaturą przy Łódzkim Oddziale PAN.