Zasady etyki

Czasopismo „Fabrica Litterarum Polono-Italica”” postępuje zgodnie z zaleceniami ujętymi w  Kodeksie Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics – COPE).

Pobierz pełną wersję dokumentu (plik PDF)

Pobierz zasady postępowania (plik PDF)

 

Zasady dotyczące autorów

 1. Autor przekazuje – jako propozycję publikacji – wyłącznie niepublikowaną wcześniej pracę własną. Powinien upewnić się przy tym, że nazwiska wszystkich autorów oraz fragmenty dzieł cytowanych w pracy zostały w prawidłowy sposób oznaczone i przytoczone. Plagiat jest traktowany jako praktyka niedopuszczalna.
 2. Autor gwarantuje (w przesłanym redakcji oświadczeniu – skan), że przekazany redakcji tekst jest utworem oryginalnym i nie narusza niczyich praw (w tym intelektualnych oraz autorskich). A także, że nie był wcześniej zgłoszony do publikacji do innego wydawnictwa.
 3. Autor poświadcza pisemnie zgodę na publikację tekstu na licencji „Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samym warunkach 4.0 Międzynarodowe” (CC BY-SA 4.0).
 4. W trosce o zachowanie najwyższych standardów obejmujących proces wszechstronnej weryfikacji publikowanych artykułów oraz przeciwstawiając się zjawiskom praktyk nieetycznych w nauce redakcja pisma zwraca się z prośbą, aby w przypadku nadesłania tekstu wieloautorskiego – wnioskujący o publikację zechcieli wyjaśnić w stosownym odrębnym oświadczeniu dołączonym do tekstu zakres tzw. „wkładu” poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Główną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji ponosi w tym zakresie osoba zgłaszająca tekst artykułu.

Zasady dotyczące redakcji pisma

 1. Redakcja przyjmuje tylko teksty, które nie były do tej pory publikowane ani w całości, ani w części. Zespół redakcyjny dba o spójność publikowanych materiałów, a także ich najwyższy poziom naukowy, merytoryczny, edycyjny i estetyczny.
 2. Redakcja nie przyjmuje tekstów niespełniających wymogów formalnych.
 3. Redaktorzy odpowiadają za terminowe ukazywanie się poszczególnych numerów pisma. Zobligowani są także do ścisłej współpracy z Wydawcą na każdym etapie procesu publikacji.
 4. Redaktorzy powinni zapobiegać powstawaniu wszelkich konfliktów interesów pomiędzy Autorami, Recenzentami i Członkami Rady Naukowej pisma.
 5. Redakcja gwarantuje, iż kwestie pozamerytoryczne (rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo, status materialny, orientacja seksualna, wiek, poglądy polityczne) – w żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów.
 6. Redakcja nie ujawnia danych o autorach recenzentom ani danych o recenzentach autorom.
 7. Redakcja pisma nie zwraca i nie odsyła Autorom tekstów niezamówionych. Nie prowadzi także elektronicznej ani tradycyjnej korespondencji w kwestii oznaczonej w zdaniu poprzednim.

Zasady dotyczące recenzentów

 1. Recenzenci winni przygotować pisemne recenzje w ustalonym terminie (5 tygodni od daty dostarczenia przez redakcję tekstu artykułu). Jeśli z jakichś powodów nie mogą oni dotrzymać wyznaczonego terminu – winni zgłosić ten fakt sekretarzowi redakcji.
 2. Wszelkie opiniowane teksty posiadają status poufny – co oznacza, że nie wolno ujawniać ich treści osobom nieupoważnionym.
 3. Wszystkie recenzje powinny mieć charakter obiektywny, powinny także odnosić się do treści merytorycznych i wypełniać precyzyjnie tryb oznaczony w formularzu recenzyjnym. Niedopuszczalne jest stosowanie argumentów ad personam.
 4. Recenzenci powinni sygnalizować wszelkie nieprawidłowości, usterki i wady dostrzeżone w ocenianych artykułach.
 5. Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac (ani ich fragmentów) dla swoich osobistych korzyści. Nie mogą oni również oceniać tekstów, w przypadku których zachodzi konflikt interesów na linii: autor – recenzent.