Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Uniwersytet Śląski w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej czasopisma naukowego „Fabrica Litterarum Polono-Italica”.


Data publikacji strony internetowej: 2019-03-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-01

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Jochemczyk, fabrica@us.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2009416 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Katowice, Sejmu Śląskiego 1

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku dla osób z dysfunkcją narządu ruchu jest realizowane poprzez odrębne drzwi zlokalizowane na ścianie frontowej obiektu. Drzwi są objęte systemem kontroli dostępu i monitoringiem wizyjnym oraz otwierane automatycznie przez pracownika ochrony po sygnale pochodzącym z przycisku zewnętrznego. Drzwi może też uruchomić sama osoba niepełnosprawna, jeśli jest wyposażona w kartę dostępu lub pilot. Poprzez to wejście można dostać się z poziomu parkingu na poziom sutereny w budynku przy użyciu pochylni o niewielkim normatywnym kącie nachylenia.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Korytarze, klatki schodowe oraz windy są dostępne dla wszystkich użytkowników. Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu do komunikacji pionowej udostępniona jest winda o odpowiednich wymiarach kabiny, zatrzymująca się na wszystkich kondygnacjach budynku, w których prowadzona jest działalność naukowa, dydaktyczna i usługowa. Osoby na wózkach po wjechaniu do budynku na poziom sutereny, przeznaczonym do tego celu wejściem mogą przemieszczać się ww. windą na każdy poziom od -1 do 5, gdzie korytarzem mogą dostać się do każdego pomieszczenia. Różnice poziomów na parterze i 5 piętrze osoby na wózkach pokonują przy pomocy platform dla wózków i pochylni.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Na kondygnacji parteru i 5 piętra są zlokalizowane dwie platformy dla osób poruszających się na wózkach, które umożliwiają samodzielne pokonywanie różnic poziomów korytarzy (3 stopnie schodowe). Platformy może obsługiwać sam niepełnosprawny, jak również pracownik obsługi, którego można wezwać poprzez interkom. W obiekcie funkcjonuje 8 toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych na każdej kondygnacji po jednej ( 2 szt. na parterze), wyposażonych dodatkowo w system przyzywowy w przypadku potrzeby skorzystania z pomocy. W budynku funkcjonują dwie windy osobowe, w których zewnętrzne i wewnętrzne panele sterowania wyposażone są w informacje dotykowe dla osób niewidomych wykonane alfabetem Braille’a.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Do budynku przylega od strony frontowej (pl. Sejmu Śl.) parking dedykowany dla pracowników wydziału z kontrolą dostępu w postaci łamanych słupków na każdym z 19 stanowisk. Klucze do poszczególnych stanowisk parkingowych dostępne są w portierni budynku. Dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane jest jedno wyznaczone stanowisko parkingowe tzw. koperta, dedykowane dla pojazdów osób z dysfunkcją ruchu. Na stanowisko to zapewniony jest swobodny wjazd drogą jednokierunkową od strony ul. Jagiellońskiej. Po przeciwnej stronie jednokierunkowej drogi biegnącej wzdłuż budynku jest zlokalizowany ogólnodostępny wielostanowiskowy parking miejski.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.