Abstrakty, nr 1 (3) 2021

Andrea F. De Carlo

 Miasto o wielu twarzach. Obraz Neapolu w twórczości Zygmunta Krasińskiego.

Abstrakt w języku angielskim.
Treść artykułu w języku włoskim

Już wielu badaczy zauważało, że choć Krasiński był przywiązany do Włoch, to jego związek z italską ziemią nie zawsze miał jednakowe natężenie i podlegał on wielu wahaniom i zmianom. Artykuł ma na celu pokazanie tego złożonego związku, pogłębiając szczególnie rozumienie niejednoznacznej relacji poety z Włochami, a zwłaszcza z Neapolem – miastem o wielu twarzach, gdzie mieszkała jego ukochana Delfina Potocka. Ten trudny „związek z miastem” uwidacznia się w korespondencji i twórczości Krasińskiego. Neapol pozostawał emblematyczny, bo to miasto, które z jednej strony jawiło się jako tło rajskiego, idealnego do życia i tworzenia miejsca, gdzie można było odczuwać miłość do ukochanej kobiety, z drugiej zaś strony było miejscem nie do zniesienia, gdzie poeta niechętnie przebywał. Najprawdopodobniej na ten dualistyczny obraz Włoch wpłynęły ówczesne problemy społeczno-polityczne miasta, ale przede wszystkim kwestie osobiste – wewnętrzne uczucia i nastroje samego Krasińskiego.

Marzena Woźniak-Łabieniec

„Miałem dziś przedziwny sen…”. Arte e amore w onirycznych zapiskach Dziennika 1957–1958 Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Abstrakt w języku angielskim.
Abstrakt w języku włoskim.
Treść artykułu w języku polskim.

Mariusz Jochemczyk

„Bękarty wojny”. Włoskie reminiscencje w pisarstwie Artura Międzyrzeckiego.

Abstrakt w języku angielskim.
Abstrakt w języku włoskim.
Treść artykułu w języku polskim.

Bogusława Bodzioch-Bryła

Uwięziony w podróży*… Adama Zagajewskiego poetyckie obrazy współczesnej Italii

Abstrakt w języku angielskim.
Abstrakt w języku włoskim.
Treść artykułu w języku polskim.

Aleksander Nawarecki

“Che cos’è la poesia?” (Derrida, Uniłowski, Berardi)

Abstrakt w języku angielskim.
Abstrakt w języku włoskim.
Treść artykułu w języku polskim.

Krystyna Jaworska


Zofia Kozarynowa: rola nauczyciela akademickiego w rozwoju polonistyki we Włoszech.

Abstrakt w języku angielskim.
Treść artykułu w języku włoskim

W artykule przedstawiono kilka istotnych aspektów roli Zofii Kozarynowej w rozwoju polonistyki na Uniwersytecie Turyńskim w latach, w których pracowała tam jako lektorka, pomagając turyńskim polonistkom Marii i Marinie Bersano Begey, a przede wszystkim Clotildzie i Cristinie Garosci w ich pracach tłumaczeniowych i badawczych. Działalność Zofii Kozarynowej, będąca częścią promocji kultury polskiej we Włoszech, prowadzonej przez polskie instytucje, jest rekonstruowana na podstawie pozostawionych przez nią pism, a także w odniesieniu do wspomnień innych uczonych oraz niepublikowanych źródeł archiwalnych.

Francesco S. Perillo

Echa bitwy na Kosowym Polu (1389) we włoskiej historiografii i kulturze.

Abstrakt w języku angielskim.
Treść artykułu w języku włoskim

W czerwcu 1389 roku wojska serbskie i ich sojusznicy zostali pokonani przez Turków na równinie kosowskiej. W krwawej bitwie poległo wielu dzielnych chrześcijańskich bojowników oraz sam książę Lazar Hrebljanović, który został uświęcony przez Kościół prawosławny. Katastrofa wojsk chrześcijańskich utorowała drogę do inwazji osmańskiej na Półwysep Bałkański, ale klęska nabrała wartości mitu dla narodu serbskiego, który przez wieki towarzyszył jego istnieniu jako wzór poświęcenia i miłości do ojczyzny.

Tadeusz Sławek


Deszcz przenika wszystko. O pocieszeniu

Abstrakt w języku angielskim.
Abstrakt w języku włoskim.
Treść artykułu w języku polskim.

Giuseppe Moscati

Więzi w relacjach: w stronę inności

Abstrakt w języku angielskim.
Treść artykułu w języku włoskim

Jesteśmy bytami funkcjonującymi w relacji i sama koncepcja tożsamości (identyczności) jest niewyobrażalna bez koncepcji odrębności, która to nieustannie nas porusza, prowokuje, czasem rani, niemniej zawsze nas przemienia i uwalnia. W takim znaczeniu relacja koewolucyjna może być cennym kluczem do krytycznej odpowiedzi na pytanie: czym jest przemoc, jej pierwotna logika i jej zróżnicowane praktyki? „Moje narodzenie – można powtórzyć za Aldo Capitinim – ma miejsce, gdy mówię «ty»” (“Colloquio corale”, 1956). Powrót do dobrych relacji, pod warunkiem że będą one autentyczne i wolne od wszelkiej pustej retoryki, oznacza zatem zaproponowanie bezprzemocowych strategii rozwiązywania konfliktów, począwszy od wychwycenia mechanizmów “redukcji” drugiego (do ofiary, do wroga, do rzeczy…) oraz utrzymywanie w horyzoncie poznawczym: r e – k o n s t r u k c j i nieustannie nowej wspólnoty.

Daniel Słapek

Tablice koniugacyjne czasowników włoskich wydane w Polsce:
analiza porównawcza

Abstrakt w języku angielskim.
Treść artykułu w języku włoskim

Celem artykułu jest analiza porównawcza tablic koniugacyjnych czasowników włoskich wydanych w Polsce. Omówione zostaną: a) struktura tablic, b) uproszczona gramatyka przedstawiona we wstępie, c) wybrane alternacje fonetyczne/ortograficzne czasowników włoskich, d) czasowniki trzeciego paradygmatu fleksyjnego, które wymagają infiksu -isc- przed morfemem gramatycznym, e) czasowniki mające równoważne formy fleksyjne czasowniki defektywne, g) czasowniki z prefiksem.

Zuzanna Hanuszewicz


Kreacja androgynicznej kobiety-rycerza w Tredici canti del Floridoro Moderaty Fonte

Abstrakt w języku angielskim.
Abstrakt w języku włoskim.
Treść artykułu w języku polskim.

Magda Morello


O malarce, która ,,osiągnęła w szkicu i rysunku poziom wyższy od jakiejkolwiek innej artystki naszych czasów”*. Autoportret Sofonisby Anguissoli

Abstrakt w języku angielskim.
Abstrakt w języku włoskim.
Treść artykułu w języku polskim.

Karolina Najgeburska


W „szkatułce myśli” Jarosław Mikołajewski: Syrakuzańskie. Kraków–Budapeszt–Syrakuzy 2019, 68 s.

Abstrakt w języku angielskim.
Abstrakt w języku włoskim.
Treść artykułu w języku polskim.