Autorzy, nr 1 (1) 2019

Tomasz Gęsina

magister filologii polskiej, doktorant w Katedrze Literatury Porównawczej, wykładowca w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Interesuje się polską prozą XX i XXI wieku, teorią literatury (zwłaszcza badaniami nad kategorią przestrzeni) oraz glottodydaktyką polonistyczną. Autor artykułów publikowanych w czasopismach i monografiach zbiorowych. Współredaktor książek: Przestrzeń – literatura – doświadczenie. Z inspiracji geopoetyki (wspólnie ze Zbigniewem Kadłubkiem; Katowice 2016) oraz Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś (wspólnie z Wiolettą Wilczek; Katowice 2018).

 

Janina Janas

profesor Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Włochy. W 1974 roku rozpoczęła pracę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w Polsce, następnie przez 16 lat była nauczycielem akademickim w Istituto Universitario l’Orientale w Neapolu (Włochy), a od roku 2002 prowadzi katedrę polonistyki na Uniwersytecie w Bari (Włochy). Jej początkowe zainteresowania dotyczyły językoznawstwa. Późniejsze badania i publikacje skupiają się wokół inspiracji włoskich w polskiej literaturze, przekładów i biografistyki. Uznaje się ją za prekursorkę badań nad życiem i twórczością Kazimiery Alberti. Opublikowała m.in.: La letteratura maccheronica in Polonia, Szkice o literaturze i języku polskim, Dwie wersje poematu o Orfeuszu – Marino i Lubomirski. Podobieństwa tekstu a różnice kulturowe, Jan Andrzej Morsztyn sommelier barocco. Pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Fabrica Litterarum Polono-Italica”.

Giulia Kamińska Di Giannantonio

magister w zakresie studiów śląskich i filologii włoskiej, doktorantka w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się współczesną literaturą polską i włoską, a w szczególności kategorią miejsca oraz tożsamości lokalnej.

Anna Krawczyk

polonistka, komparatystka, bibliotekarka. W latach 2010–2014 słuchaczka studiów doktoranckich w Katedrze Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego. Działa w sieciach (Labib, Superbelfrzy), jest trenerką w projekcie Mistrzowie Kodowania (prowadzącą szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych od Scratcha po Javę) oraz członkinią stowarzyszenia Hackerspace Silesia, zaangażowana w działania nieformalnej grupy aktywistów technologicznych Koduj dla Polski. Mama córki, entuzjastka dzielenia się wiedzą, społeczności rozproszonych i myślenia projektowego.

Halina Magiera

doktor nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, zawodowo związana ze Szkołą Podstawową nr 2 im. J. Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi. Swoją pracę doktorską poświęciła życiu i twórczości Kazimiery Alberti. Jest także autorką licznych publikacji dotyczących dzieła i biografii autorki Ghetta potępionego, np.: Od popularności do literackiego niebytu („Bielsko‑Żywieckie Studia Teologiczne”. T. 11. Bielsko-Biała 2010), Prasa i dokumenty życia społecznego międzywojnia o sprawach kulturalnych Kazimiery Alberti („Studia Bibliologiczne”. T. 19. Katowice 2011), „…w typie swoim jedyny w Polsce” – o Witkacym w listach Kazimiery Alberti do Marii Grabowieckiej („Witkacy!” 2018, nr 2).

Karolina Pospiszil

doktor, adiunkt w Katedrze Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego; badaczka literatur pogranicza oraz literatur regionalnych w Europie Środkowej; do jej innych zainteresowań naukowych należą: geokrytyka, geopoetyka, regionalizm, literatury mniejszości kulturowych, etnicznych i narodowych, kwestie tożsamości kulturowej. Autorka m.in. książki Swojskość i utrata. Obrazy Górnego Śląska w polskiej i czeskiej literaturze po 1989 roku (2016) oraz artykułów publikowanych m.in. w „Bohemistyce”, „Postscriptum Polonistycznym”, „Studia Slavica”, „Przekładach Literatur Słowiańskich / Translations of Slavic Literatures” oraz w monografiach wieloautorskich; współredaktorka m.in.: dwóch tomów serii Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy — koncepcje — perspektywy (T. 1: Literatura polska i perspektywy nowej humanistyki, T. 2: Literatura (i kultura) polska w świecie) (Katowice 2018), tomu Adaptacje III. Implementacje, konwergencje, dziedziczenie (Katowice 2018), publikacji Barańczak. Postscriptum (Katowice 2016).

Rosalba Satalino

magister, kulturoznawca, doktorantka w Zakładzie Teorii i Historii Kultury, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz absolwentka Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska. Studia licencjackie ukończyła na kierunku „filologia i kultury nowożytne” (specjalność: kultury języków nowożytnych i turystyki), Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Włochy. Następnie ukończyła studia magisterskie na kierunku języki i literatury nowoczesne Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Włochy. Zajmuje się kulturowym obrazem prowincji i centrum w narracjach literackich; skupia się m.in. na kulturze włoskiej prowincji w polskich narracjach literackich. Uczestniczka konferencji naukowych. Autorka artykułów pt. O nauczaniu literatury polskiej – wrażenia Włoszek uczących się jpjo (współautorka Adriana Loiodice). „Kwartalnik Polonicum” 2018, nr 28/29 oraz Bari jako obraz włoskiej prowincji w wybranych tekstach literackich – z dala od narracji o miejscach centrycznych. W: Etno-grafie, kulturo-grafie. Red. K. Gęsikowska, K. Kozakowski (Katowice 2018).

Tadeusz Sławek

polonista i anglista związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach (od 1971 roku), rektor tego Uniwersytetu w latach 1996–2002. Wraz z kontrabasistą Bogdanem Mizerskim autor i wykonawca esejów na głos i kontrabas. Zajmuje się historią literatury angielskiej i amerykańskiej, literaturą porównawczą, zagadnieniami życia publicznego. Ważniejsze publikacje: Maszyna do pisania. O teorii literatury Jacques’a Derridy (wspólnie z Tadeuszem Rachwałem; Warszawa 1992), Literary voice: the calling of Jonah (wspólnie z Donaldem Weslingiem; Albany, N.Y. 1995), U-bywać. Człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Williama Blake’a (Katowice 2001), Revelations of Gloucester: Charles Olson, Fitz Hugh Lane and writing of the place (Frankfurt a.M. [et al.] 2003), Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata (Katowice 2009), NIC-owanie świata. Zdania z Szekspira (Katowice 2012), U-chodzić (Katowice 2015), Nie bez reszty. O potrzebie niekompletności (Mikołów 2018).

Sara Spina

dyplom z filologii obcych i literaturoznawstwa uzyskała na Università degli Studi di Bari Aldo Moro we Włoszech (główne języki w ramach studiów neofilologicznych: polski i arabski). Zaangażowana w badania dziedzictwa kulturowego, tradycji i mniejszości językowych w Europie Wschodniej i na Bliskim Wschodzie. Uczęszczała na studia magisterskie z historii islamu na Uniwersytecie w Ankarze. Uczyła języka włoskiego, angielskiego, łaciny i arabskiego w uniwersytetach i ośrodkach kultury w Turcji. Obecnie pracuje w Ambasadzie Włoch w Sudanie. Zajmuje się badaniami nad oralną tradycją popularnej literatury sudańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem baśni.